Men
Apparel
T-Shirts & Polo ShirtsSweatshirtsJackets & VestsShorts & Pants

User login

EN

Terms and Conditions (CZE)

OBCHODNÍ PODMÍNKY ON-LINE OBCHODU ROBE MERCH PRO SPOTŘEBITELE

Tyto obchodní podmínky se v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu ROBE merch (dále jen „obchodní podmínky“), který je umístěn na webové stránce www.robemerch.com (dále jen „webové rozhraní“), mezi vámi jako kupujícími a námi jako prodávajícími, tedy společností:

Obchodní firma: ROBE lighting, s.r.o.
IČO: 640 88 791
DIČ: CZ64088791
Sídlo: Hážovice 2090, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13864
Kontakt: +420 571 751 500
Adresa pro doručování: ROBE lighting MARKETING CENTER, Palackého 232, 757 01 Valašské Meziříčí
Kontaktní e-mail: marketing@robe.cz
Adresa provozovny: ROBE lighting MARKETING CENTER, Palackého 232, 757 01 Valašské Meziříčí

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. V případě, že mezi námi dojde k uzavření kupní smlouvy, zavazujeme se vám dodat zboží uvedené ve vámi zaslané objednávce, za což se nám vy zavazujete zaplatit kupní cenu a převzít vámi objednané zboží. Abychom však společně uzavřeli kupní smlouvu, je nezbytné, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany. Informace o cenách se nacházejí v článku 4. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace o tom, jak lze od smlouvy po převzetí zboží odstoupit, naleznete v článku 6. Vaše reklamace se pak řídí Reklamačním řádem pro spotřebitele. Uzavíráme mezi sebou spotřebitelskou smlouvu?

1.2. Pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jste spotřebitelem a uzavíráme tak společně spotřebitelskou smlouvu. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se tak na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

1.3. Naše práva a povinnosti se řídí především těmito obchodními podmínkami, Reklamačním řádem pro spotřebitele, podle kterého budeme postupovat při reklamaci vámi zakoupeného zboží, Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů, podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy, objednávkou a jejím přijetím.

1.4. V otázkách neupravených se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (jste-li spotřebitelem). Jakým právem se řídí naše práva a povinnosti?

1.5. Náš právní vztah se řídí českým právem. V případě, že se vaše bydliště nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš právní vztah řídí rovněž českým právem. Vezměte na vědomí, že jste-li spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám zachována a poskytována tato vyšší míra ochrany. Jak jako kupující vyjádříte svůj souhlas s našimi obchodními podmínkami?

1.6. Zasláním objednávky a potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

2.REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

2.1. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

2.2. Informace uváděné při vaší registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

2.3. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet; další funkce uživatelského účtu jsou případně vždy uvedeny na webovém rozhraní.

2.4. Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

3.KUPNÍ SMLOUVA

3.1. Abychom společně uzavřeli smlouvu ohledně vámi poptávaného zboží, je nezbytné, abyste odeslali vaši objednávku v souladu s obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

3.2. Vezměte prosím na vědomí, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Jak mohu jako kupující učinit závaznou objednávku zboží?

3.3. Vaši objednávku můžete učinit vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní případně umožňujeme. Vaše objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Kdy nejpozději můžete opravit měnit vaši objednávku?

3.4. Dříve, než odešlete svoji objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní, bude vám sdělena rekapitulace vaší objednávky včetně její konečné ceny (tj. obsahující veškeré daně, cla a poplatky); právě v rámci této rekapitulace máte poslední možnost měnit vámi zadané údaje.

3.5. Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „odeslat objednávku zavazující k platbě“, čímž se zároveň zavazujete uhradit kupní cenu v plné výši. Je možné měnit údaje zadané ve vaší objednávce?

3.6. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem. Můžete objednávku, kterou jste již odeslali, zrušit či změnit?

3.7. Objednávku, která nebyla dosud z naší strany přijata, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e mailem. Všechny již námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Jak zjistíte, že nám byla vaše objednávka doručena?

3.8. O tom, že jsme obdrželi vaši objednávku, vás budeme neprodleně informovat; informace o obdržení objednávky je nicméně zasílána automaticky a nejedná se tak o přijetí objednávky z naší strany. Jak zjistíte, že jsme společně uzavřeli kupní smlouvu ohledně vámi objednaného zboží?

3.9. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno potvrzení přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by však k takovému potvrzení přijetí objednávky z naší strany z jakékoliv důvodu nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete vámi objednané zboží.

3.10. Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených. Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám. Smlouvu můžeme uzavřít v českém či anglickém jazyce.

4.CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Informace o ceně zboží je uvedena na webovém rozhraní. Jak se může cena na webovém rozhraní změnit?

4.2. Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

4.3. V případě, že na naší straně však došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku.

4.4. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného. Jakými způsoby můžete zaplatit vaši objednávku?

4.5. Kupní cenu zboží můžete uhradit pouze bezhotovostně před dodáním zboží a to on-line platbou. Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby budou případně uvedeny na webovém rozhraní. Kdy nastane splatnost kupní ceny zboží?

4.6. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná nejpozději do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy. Jsme jako prodávající oprávnění žádat zálohu nebo uhrazení kupní ceny předem?

4.7. Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni vás požádat o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

4.8. Vezměte prosím dále na vědomí, že pokud zvolíte úhradu bezhotovostní on-line platbou a uhradíte tak platbu dříve, než z naší strany dojde k uzavření smlouvy v souladu s bodem 3.9 těchto obchodních podmínek., jedná se o zálohu na uhrazení kupní ceny zboží. V případě, že smlouva bude následně uzavřena, započte se záloha na cenu zboží. Jak vystavujeme daňový doklad?

4.9. Udělením vašeho souhlasu s těmito obchodními podmínkami nám udělujete rovněž souhlas s tím, že veškeré faktury a jiné daňové doklady vám můžeme vystavovat a doručovat v plném rozsahu v elektronické podobě dle příslušných právních předpisů namísto jejich listinné podoby.

5.DODACÍ PODMÍNKY

Jak zasíláme vámi objednané zboží?

5.1. Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje. Kdy vám objednané zboží dodáme?

5.2. Vezměte prosím na vědomí, že čas dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby, zboží však dodáme nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit.

5.3. Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od připsání platby za vámi objednané zboží na náš bankovní účet (při bezhotovostní platbě před dodáním zboží). Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

5.4. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

5.5. Vezměte prosím rovněž na vědomí, vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

5.6. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží na vás přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy jste měli kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou jste tak neučinili.

Jak postupovat při převzetí objednaného zboží?

5.7. Žádáme vás, abyste při převzetí zboží vždy zkontrolovali neporušenost obalu zboží. V případě, že zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. V případě, že odmítnete převzít zásilku s poškozeným obalem, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

5.8. V okamžiku, kdy převezmete vámi objednané zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), přechází na vás odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží. Co se stane v případě, že vámi objednané zboží nepřevezmete?

5.9. Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

5.10. V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete v čase dodání dle bodu 5.2. až 5.5. těchto obchodních podmínek, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

5.11. V případě, že jste již kupní cenu zboží uhradili (v případě platby před dodáním zboží), máme právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

6.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Jak můžete jako kupující odstoupit od smlouvy?

6.1. Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená osoba od dopravce převzal objednané zboží; dále lze odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste převzali poslední kus zboží, pokud jste v rámci jedné objednávky objednali více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně; nebo ode dne, kdy jste převzali poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo ode dne, kdy jste převzal první dodávku zboží, jedná-li se o pravidelnou dodávku zboží po ujednanou dobu.

6.2. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

6.3. Využije-li kupující, který je spotřebitel, právo odstoupit od smlouvy, je lhůta pro odstoupení zachována, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

6.4. Odstoupíte-li od smlouvy, potvrdíme vám bez zbytečného odkladu přijetí vašeho odstoupení.

6.5. Dále můžete odstoupit od smlouvy v případě, že je prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, to však až v případě, že prodávající nesplní svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu poskytnete. Jako kupující však můžete od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že jako odmítneme smlouvu plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo jste nám sdělili před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné; § 1980 se nepoužije. Všechna přijatá peněžitá plnění vrátíme bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy.

6.6. Podle § 1837 občanského zákoníku však není možné odstoupit zejména od smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle vašich požadavků či přizpůsobeného vašim osobním potřebám. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

6.7. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena, včetně závazků z případných vedlejších smluv; tím není dotčeno ustanovení bodu 6.10 až 6.15 těchto obchodních podmínek.

6.8. Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

Jakým způsobem nám vrátíte původně objednané zboží?

6.9. Zboží jste povinni vrátit (odeslat) nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít. K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

  • kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;

  • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek. Kdy vám vrátíme zpět vaše peníze uhrazené za objednané zboží?

6.10. Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vezměte však na vědomí, že vám nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

6.11. Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.12. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

6.13. Vezměte však na vědomí, že náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Co když jste námi vrátili zboží, které je poškozené?

6.14. Žádáme vás, abyste při vrácení zabalili zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

6.15. Vezměte prosím na vědomí, že zboží můžete vyzkoušet pouze v takovém rozsahu, aby bylo možné se seznámit s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy?

6.16. Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech: (i) neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali, (ii) zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat, nebo (iii) plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním. Pokud nastane některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

6.17. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

7.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174b občanského zákoníku). Ustanovení § 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí. Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem pro spotřebitele.

7.2. Vezměte však na vědomí, že u nepoužitého spotřebního zboží můžete vytknout vadu, která se na věci projeví v době 2 let od převzetí zboží. Dále platí, že projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, a to ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

8.DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Jsme oprávnění k výkonu naší činnosti?

8.1. K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Tato naše činnost nepodléhá jinému povolování. Jak vyřizujeme vaše stížnosti?

8.2. Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Stížností se následně budeme zabývat a pokusíme se ji vyřídit bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

8.3. Jste-li spotřebitelem a vznikne-li mezi námi spor, který se nám nepodaří vyřešit přímo, můžete se za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obrátit s tímto sporem na: Českou obchodní inspekci - Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360); nebo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266). Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

8.4. Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jakým způsobem zajišťujeme zpětný odběr elektrozařízení, které je součástí našeho sortimentu?

8.5. O možnostech zpětného odběru použitých výrobků, které jsou svou povahou elektrozařízením, vás budeme v souladu se zákonem č. 542/2020 Sb., zákon o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, v nezbytném rozsahu informovat. Vezměte prosím na vědomí, že elektrozařízení nesmí být odkládána spolu se směsným odpadem. Použitá elektrozařízení musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. zejména ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru.

9.OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

9.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost a užívání webového rozhraní

9.2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

9.3. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10.ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

10.1. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.2. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

10.3. Znění těchto obchodních podmínek vám zašleme spolu s přijetím objednávky z naší strany.

10.4. V případě jakéhokoliv dotazu k obchodním podmínkám či k uzavírané smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního e-mailu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5. 9. 2023

Instagram Photo
@robelighting
Instagram Photo
Instagram Photo
Instagram Photo
Instagram Photo

About

About ROBE LightingContactsPrivacyTerms and ConditionsTerms and Conditions (CZE)Complaint PolicyComplaint Policy (CZE)

© 2024 ROBE lighting s.r.o.

All rights reserved. Created by Appio